ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ปี 2564
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก/ผู้ช่วยเลขานุการนายก ปลัด/รองปลัด หัวหน้า-ผู้อำนวยการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างประจำ จ้างเหมาบริการที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่ 1 เมษายน  2564 – 31 พฤษภาคม  2564 ได้ตามลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/iit/7vvpsf

หรือ คิวอาร์โคดที่แนบมานี้

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่